top of page

עמותת מגמה ירוקה

מגמה ירוקה היא ארגון הסטודנטים הסביבתיהגדול בישראל.אנו פועלים במטרה לקדם מדיניות סביבתית צודקת ובת קיימא, ובמטרה להשפיע על מקבלי ההחלטות לפעול למען הצדק הסביבתי והחברתי בישראל. מגמה ירוקה פועלת כדי למנוע מרשויות המדינה, מתאגידים ומבני האדם לפגוע במשאבי הטבע ובכל המערכות התומכות בהמשכיות ובתפקוד התקין של  החברה והסביבה הטבעית. פעילות הארגון מתבצעת על ידנו- פעילי ופעילות הארגון, מאות מתנדבים ומתנדבות, סטודנטים וסטודנטיות, צעירים וצעירות, המאמינים והמאמינות במעורבות אזרחית פעילה ומשתתפת, בלקיחת אחריות אישית על עיצוב פני החברה והסביבה, ובכוחנו לשנות את פני המציאות. פעילות הארגון מתקיימת בקמפוסים ובקהילות בהם אנחנו פועלים בכל רחבי הארץ, ובשלוש זירות מרכזיות: בכנסת, בתקשורת וברשתות החברתיות, ובשטח.

אזרחים למען הסביבה

עמותת אזרחים למען הסביבה (אל"ס) מנוהלת בשותפות יהודית ערבית, מאז 1990 במטרה לפעול יחד לשמירה על הסביבה, משאבי הטבע ובריאות הציבור.מאז הקמתה, הצליחה העמותה לקדם מודעות ציבורית לסוגיות  סביבתיות, לתמוך בעשרות קבוצות של אזרחים, לעודד מנהיגוּת בקרב קהילות רבות ולהשפיע על התנהלותם הסביבתית של מפעלים רבים. בנוסף פעלה העמותה בכלים משפטיים כדי לקדם חוקים חדשים וכן להבטיח את יישומם של כלל החוקים למען הסביבה.

ישראל בשביל אופניים

עמותת ישראל בשביל אופניים פועלת לקידום תרבות אופניים ותחבורת אופניים, למען שיפור בריאות הציבור, איכות החיים, איכות הסביבה, הגברת בטיחות הרוכבים, וצמצום הפערים החברתיים. על הצטיינותה בפעילות למען הסביבה זכתה העמותה בפרס ה'גלובוס הירוק' – "האוסקר" של התנועה הסביבתית. ישראל בשביל אופניים פועלת ברמות שונות: מישור ארצי: יזום וקידום הצעת חוק ותקנות בכנסת מול משרדי הממשלה והכנסת. קידום תוכנית מתאר ארצית לאופניים, פעילות מול מע"צ להסדרת הרכיבה לאורך כבישים בין-עירוניים, וקידום תכנית שבילי אופניים בגוש דן. מישור עירוני: שותפות וליווי של פרויקטי אופנים בלמעלה מ- 100 רשויות מקומיות שונות. מישור ציבורי: פעילות עם תושבים, בתי ספר, ארגונים וחברות עסקיות. קיום אירועים ציבוריים והפעלת שלוש תוכניות התערבות: "רוכבים לעבודה", "שבילים בטוחים לביה"ס" ו"רוכבים בטוח".

bottom of page